Werkwijze van een schrijftolk vóór, tijdens en na de tolkopdracht

Alvorens een opdracht te kunnen accepteren, heeft een schrijftolk de volgende informatie nodig:

  • Gegevens van de cliënt zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BSN en geboortedatum o.a. om te kunnen declareren bij Menzis en bij UWV. Vermeld tevens de adresgegevens van het UWV-kantoor en het soort opdracht (onderwijs-, leef- of werksfeer). Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om een tolkvoorziening aan te vragen.
  • Praktische informatie over de opdracht, zoals de plaats, de datum (of data) en de begin- en eindtijd.

Nadat de schrijftolk een opdracht heeft geaccepteerd, is er vaak nog verdere afstemming nodig. Deze afstemming vindt bij voorkeur van tevoren plaats via sms of e-mail, maar kan ook gedeeltelijk vlak voor het begin van de opdracht ter plaatse gebeuren. Denk hierbij aan zaken als:

  • Waar spreken tolk en cliënt de eerste keer af.
  • Samenstelling van de groep en namen van gesprekspartners. Is iedereen bekend met de functie en werkwijze van een schrijftolk? Zo niet, dan afspreken wie de groep daarover gaat informeren.
  • Informatie over de inhoud (gespreksonderwerp, vakjargon) en de werkvorm (klassikaal of in groepjes, theorie- of praktijkles) en of de tolktekst op een beamer geprojecteerd moet worden.
  • De wensen en verwachtingen van de cliënt over bijvoorbeeld de wijze van aangeven van woordvoerders, het weergeven van de tekst (letterlijk of samenvattend), het gewenste lettertype en -grootte en of de tolk moet stemtolken.
  • De plaatsbepaling van de cliënt en de tolk.

Op de locatie moet de schrijftolk voor aanvang van de opdracht de apparatuur installeren. Hiervoor zijn nodig: een stopcontact, een tafel en een stoel die in hoogte verstelbaar is, het liefst zonder armleuningen.

Een schrijftolk bemoeit zich tijdens de tolksessie niet met de inhoud ervan en mag ook niet zijn mening geven over een bepaalde kwestie. Hij stelt zich neutraal op qua houding, gedrag en uiterlijk. Een schrijftolk zal de spreker(s) onderbreken en vragen om herhaling als hij het niet meer kan volgen. Ook zal hij onderbreken als omstandigheden binnen de tolksituatie het tolken ongunstig beïnvloeden; bijvoorbeeld als er in de zaal een raam openstaat en iemand buiten met een drilboor gaat werken.

Aan het eind van de tolkopdracht wist een schrijftolk alle op de laptop opgeslagen gegevens betreffende de tolksituatie. Een schrijftolk kan de getolkte tekst meegeven aan de cliënt, alleen indien die daar behoefte aan heeft en mits alle aanwezigen op de tolksessie daarmee instemmen. De tekst is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik en niet voor vermenigvuldiging. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Een schrijftolk gaat vertrouwelijk om met informatie uit de tolksessies. Hij bewaart strikte geheimhouding over wat hij over een tolksituatie hoort, ziet en/of leest.

Een schrijftolk voert de administratie m.b.t. de tolkopdrachten. De tolk verzoekt de cliënt per opdracht een formulier met het aantal getolkte uren af te tekenen om een factuur rechtstreeks te kunnen indienen bij het UWV (bij onderwijs- en werksituaties) of bij Menzis Eerstelijnszorg Holding (bij leefsituaties).