Hoe en waar vraagt u een tolkvoorziening aan?

Vergoeding van tolkuren aanvragen is verschillend voor de onderstaande drie tolksituaties.

Onderwijsfeer

De tolkvoorziening voor de onderwijssfeer moet u aanvragen bij het UWV. Het UWV beslist of u in aanmerking komt voor deze tolkvoorziening. Zo ja, voor hoeveel uren. Voor de aanvraag vult u het formulier ‘Ondersteuning bij het volgen van onderwijs’ in. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met de daarin gevraagde bijlagen naar de afdeling Voorzieningen van het UWV in uw regio. Raadpleeg voor het adres van dit kantoor de Postcodezoeker Voorzieningen van het UWV. De tolkuren voor het onderwijs gelden voor één school- of studiejaar. Het is belangrijk deze uren ruim voor aanvang van het school- of studiejaar aan te vragen. Bij het UWV-kantoor kunt u ook een verzoek indienen voor toekenning van extra tolkuren voor het onderwijs.

Werksfeer

De tolkvoorziening voor de werksfeer vraagt u ook aan bij het UWV. Vul daartoe het formulier ‘Ondersteuning bij uw visuele, auditieve of motorische handicap’ in en onderteken het. Stuur dit formulier met de daarin gevraagde bijlagen naar de afdeling Voorzieningen van het UWV in uw regio. Raadpleeg voor het adres van dit kantoor de Postcodezoeker Voorzieningen van het UWV. Het UWV beslist of u in aanmerking komt voor deze tolkvoorziening. Zo ja, voor hoeveel uren. De toekenning van tolkuren voor werksituaties is meestal tijdelijk en moet over het algemeen jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Ook een verzoek om toekenning van extra tolkuren voor het werk kunt u indienen bij het UWV-kantoor.

Leefsfeer

De tolkvoorziening voor de leefsfeer moet u aanvragen bij Menzis Eerstelijnszorg Holding, door het formulier ‘Aanvraagformulier doventolkuren in de privésituatie (leefsituatie)’ in te vullen en te ondertekenen. In dat formulier staat welke documenten/verklaringen u dient mee te sturen. Stuur het formulier met bijlagen aan:

MEZ Holding B.V.
T.a.v. Team Doventolken
Postbus 477
7500 AL ENSCHEDE

Als u recht heeft op tolkuren ontvangt u van Menzis een beschikking. Daarin staat dat u recht heeft op tolkuren in uw privésituatie en hoeveel uren dit zijn. De beschikking geldt voor één kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd. In bijzondere situaties bestaat de mogelijkheid om extra tolkuren aan te vragen als de standaardtolkuren verbruikt zijn. Deze uren moet u vooraf aanvragen bij het team Doventolken met vermelding van de reden voor deze extra uren en welk aantal uren u nodig heeft. Menzis beoordeelt aan de hand van de omstandigheden die bij het verzoek zijn gevoegd of er voldoende reden is om dit toe te kennen. Deze extra uren dienen elk jaar opnieuw te worden aangevraagd. De standaarduren en de eventueel extra aangevraagde uren zijn één kalenderjaar geldig, dus kunnen niet worden meegenomen naar een nieuw kalenderjaar.