Algemene voorwaarden van de Griffel

De Griffel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27237788. Voor schrijftolkopdrachten houdt de Griffel de leveringsvoorwaarden van de NBTG aan. Al onze overige transacties vinden plaats volgens onderstaande leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1. DG: de gebruikers van deze voorwaarden handelend onder de naam De Griffel.
1.2. Cliënt: degene, die opdracht geeft tot het verrichten van de hierna omschreven werkzaamheden.
1.3. Werkzaamheden: het verrichten van administratieve dienstverlening, tekstverwerking, data-acquisitie en beheer, mailings en distributie en organisatorische ondersteuning, alles in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 2: Werkingssfeer
2.1. Voor zover tussen DG en Cliënt niet anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door DG te verrichten werkzaamheden en daaruit voortvloeiende opdrachten en overeenkomsten.
2.2. Op andere voorwaarden en/of afwijkende bedingen kan Cliënt slechts een beroep doen, indien DG deze schriftelijk heeft aanvaard.
2.3. Wijzigingen van een aan DG verstrekte opdracht of van een met DG gesloten overeenkomst dienen schriftelijk aan DG te worden gemeld met van een duidelijke omschrijving van de door Cliënt gewenste wijzigingen. Wijzigingen treden pas in werking nadat deze schriftelijk door DG aanvaard zijn.
Artikel 3: Cliënt
3.1. Door ontvangst van een door Cliënt ondertekende opdracht en/of na ontvangst van door Cliënt toegezonden informatie en documenten zal DG de werkzaamheden voor Cliënt gaan verrichten met inachtneming van de daarvoor geldende voorwaarden van DG. Cliënt zal op verzoek van DG alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen.
3.2. Indien Cliënt naar het oordeel van DG de overeenkomst op oneigenlijke wijze en/of in strijd met de bedoelingen van deze voorwaarden benut, is DG bevoegd de overeenkomst met directe ingang te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding – in welke vorm en onder welke benaming dan ook – gehouden te zijn.
3.3. Veranderingen van het adres, telefoon- en faxnummer(s) van Cliënt en/of – in voorkomend geval – de door Cliënt aangewezen contactpersoon dienen schriftelijk aan DG te worden medegedeeld bij gebreke waarvan DG gerechtigd is het verrichten van de werkzaamheden tot het tijdstip van de ontvangst van de mededeling op te schorten zonder tot enige schadevergoeding – in welke vorm en onder welke naam dan ook – gehouden te zijn.
Artikel 4: Werkzaamheden
4.1. De werkzaamheden worden verricht gedurende de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde tijd, als vermeld in de offerte van DG, tenzij partijen uitdrukkelijk een vaste termijn zijn overeengekomen. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is afgesloten, dan kan ieder der partijen deze overeenkomst beëindigen, mits de betrokken partij uiterlijk twee maanden vóór 31 december van enig kalenderjaar de overeenkomst per aangetekend schrijven tot opzegging is overgegaan.
4.2. Voorzover niet anders schriftelijk is overeengekomen, berekent DG voor de te verrichten werkzaamheden een uurtarief dat telkenjare aan Cliënt uiterlijk in de maand oktober zal worden medegedeeld. Alle door DG vermelde prijzen, tarieven of vergoedingen onder welke naam dan ook zijn steeds exclusief BTW.
4.3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is DG gerechtigd voor de te verrichten werkzaamheden en de te betalen kosten een voorschot aan Cliënt in rekening te brengen en de werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling van dit voorschot is ontvangen.
Artikel 5: Betaling
5.1. Alle door DG gemaakte en te maken kosten terzake van de door DG verrichte werkzaamheden worden aan Cliënt in rekening gebracht. Betaling dient zonder korting, beroep op compensatie of opschorting plaats te vinden.
5.2. De door DG aan Cliënt gezonden voorschotnota*s, kostendeclaraties, tussenafrekeningen en einddeclaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan bij gebreke waarvan Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en zonder aanzegging de wettelijke rente en buitengerechtelijke gerechtelijke kosten verschuldigd zal zijn, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van ƒ 250,00. Bij de berekening van de verschuldigde rente zal een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend worden.
Artikel 6: Gegevens cliënt
6.1. Cliënt draagt er zorg voor, dat alle gegevens, die DG nodig heeft voor het naar het oordeel van DG adequaat uitvoeren van de werkzaamheden, in de door DG gewenste vorm door Cliënt worden aangeleverd.
6.2. De door DG te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie, waarbij wordt uitgegaan van de juistheid en volledigheid daarvan. Cliënt vrijwaart DG voor de gevolgen voortvloeiende uit het niet juist of niet volledig zijn van de gegevens.
6.3. DG heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Cliënt aan de verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
Artikel 7: Opslag gegevens
7.1. DG verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de door Cliënt verstrekte gegevens zorgvuldig zullen worden opgeslagen en bewaard.
7.2. Bij de beëindiging van de overeenkomst met Cliënt is DG gerechtigd de gegevens van Cliënt onder zich te houden, indien Cliënt nog niet geheel heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens DG.
Artikel 8: Industriële en Intellectuele Eigendom
8.1. Alle eigendomsrechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van DG afkomstige of door DG gebruikte computerprogramma*s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. zijn en blijven zowel tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van DG, een en ander ongeacht het aandeel dat Cliënt zelf of door Cliënt ingeschakelde derden in de totstandkoming daarvan heeft/hebben.
8.2. De uitoefening – waaronder begrepen openbaarmaking of overdracht van gegevens daarover – van de in het vorige lid vermelde rechten, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend aan DG voorbehouden.
8.3. Het is Cliënt niet toegestaan enig door DG ter beschikking gesteld product, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel of enig gedeelte daarvan te kopiëren (behoudens het daaromtrent bepaalde in deze voorwaarden), te reproduceren, te vertalen, te déassembleren, te décompileren, reverse engineren, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DG. Mocht te eniger tijd Cliënt op grond van enige wettelijke bepaling het recht verkrijgen de hiervoor vermelde handelingen geheel of gedeeltelijk te verrichten, dan zal Cliënt DG in de gelegenheid stellen de door Cliënt gewenste handeling te (doen) verrichten tegen redelijke kosten en op redelijke voorwaarden.
8.4. DG zal Cliënt vrijwaren tegen elke actie van een derde, die deze jegens Cliënt aanhangig maakt op grond van inbreuk op door de derde gepretendeerde rechten op de in het eerste lid bedoelde rechten. Cliënt verplicht zich een eventuele actie van een derde onverwijld aan DG mede te delen en zich voorts te onthouden van iedere handeling die als een erkenning van de rechten van de derde kan worden beschouwd. DG kan besluiten de producten, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel geheel of gedeeltelijk te vervangen of tegen de actie verweer te voeren. Indien DG bij onherroepelijk eindvonnis verplicht is de schade en kosten aan de derde te betalen, zal DG deze schade en kosten voor zijn rekening nemen, indien en voor zover Cliënt geen handelingen ten nadele van DG heeft verricht.
8.5. Cliënt vrijwaart DG voor alle schade die DG mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding inzake het door DG verrichte of geleverde uit hoofde van welke oorzaak dan ook, waaronder begrepen inbreuken op eigendomsrechten, welke voortvloeien uit gegevens of aanwijzingen verstrekt door Cliënt of eisen van fabrikanten en distributeurs in verband met gebruik in het land van herkomst en/of oorsprong, of eisen van lokale overheden met betrekking tot de specificaties van het geleverde. Het vorenstaande is eveneens van toepassing, indien de vordering van een derde veroorzaakt wordt door een door Cliënt aangebrachte wijziging of aanpassing, die zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DG heeft plaats gevonden op een product.
Artikel 9: Geheimhoudingsplicht
9.1. Partijen verplichten zich over en weer om ten aanzien van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen, die verband houden met de bedrijfsvoering van de wederpartij, in de meest ruime zin, en waarvan zij kennis nemen hetzij direct hetzij indirect in samenhang met de uitvoering van een overeenkomst geheim te houden.
9.2. Partijen zullen ervoor zorg dragen dat de in het eerste lid bedoelde geheimhoudingsplicht ook aan hun werknemers zal worden opgelegd.
Artikel 10: Oplevering
10.1. DG zal, voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen en zulks naar de aard van de werkzaamheden mogelijk is, de werkzaamheden verrichten voor de tussen partijen overeengekomen opleveringsdatum of -data dan wel voor de datum, waarop gebruikelijk werkzaamheden gereed dienen te zijn.
10.2. Ingeval de aangegeven opleveringsdatum of opleveringsdata door DG niet aangehouden kan of kunnen worden, zal DG Cliënt daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten opleveringsdatum of opleveringsdata, zonder dat Cliënt daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
10.3. DG zal in gevallen als in de voorgaande leden bedoeld al het mogelijke doen om van derden begrip en medewerking te krijgen voor de ontstane vertraging.
Artikel 11: Overmacht
11.1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is, zal de duur van de overeenkomst met de periode van verhindering worden verlengd, tenzij partijen in onderling overleg anders overeenkomen.
11.2. Als een niet aan DG toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien – waardoor de uitvoering van de werkzaamheden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt – zoals onder meer staking, brand, vergaan van goederen tijdens het transport, waterschade, machinebreuk, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, uitvoer- of invoerbelemmeringen -, dan wel een zodanige invloed heeft op de werkzaamheden, dat de nakoming door DG zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering op dezelfde voorwaarden van de werkzaamheden niet van DG gevergd kan worden.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. Cliënt vrijwaart DG en/of door DG ingeschakeld derden en/of personeel van deze derden voor aanspraken, die andere personen, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door of namens DG verrichte werkzaamheden aanhangig maken.
12.2. Cliënt is aansprakelijk voor de juistheid van de aan DG toegezonden gegevens en is – in voorkomende gevallen – gehouden daartoe deze gegevens op de door DG verstrekte formulieren aan DG toe te zenden.
12.3. DG zal ernaar streven de werkzaamheden – rekening houdende met de aard daarvan – zo zorgvuldig mogelijk te verrichten en is niet aansprakelijk voor vertragingen, die voortvloeien uit de verzending.
Artikel 13: Reclames
13.1. Als de resultaten van de door DG verrichte werkzaamheden afwijken van hetgeen overeengekomen is en klachten inzake de facturen van DG, moet Cliënt DG daarvan binnen 5 werkdagen na factuurdatum door middel van een aangetekend schrijven door DG ontvangen zijn.
13.2. Het indienen van klachten/reclames ontslaat Cliënt niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
Artikel 14: Naamsverandering
14.1. Deze algemene voorwaarden blijven gelden indien DG geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
Artikel 15: Slotbepaling
15.1. Op alle opdrachten en met DG gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Elk geschil dat zich tussen DG en Cliënt mocht voordoen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Delft of ’s-Gravenhage.
15.3. DG is bevoegd alle hiervoor genoemde bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een verandering van deze algemene voorwaarden geldt met ingang van de dag van depot bij de Kamer van Koophandel te Delft, alwaar deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 1246.